فایل صوتی

این سه موعظه مربوط به  یک کنفرانس ایرانی در سال ٢٠١٥ می باشد.

____________________

writtenword

١- کلام نوشتاری خدا

چگونه خدا خود را بر ما آشکار می گرداند؟ خدا از طریق آفرینش با ما صحبت می کند. ما از آنچه خدا آفریده است، می توانیم به نتایج خوبی برسیم. او بایستی نا محدود، ابدی ، قدرتمند، دانا و خوب باشد. با این حال، افراد با مشاهده جهان هستی به نتایج کاملا متفاوتی دست می یابند. آیا راهی وجود دارد که ما بتوانیم مطمئن باشیم که خدا کیست و خواست او از ما چه می باشد؟ در این پیام ما می آموزیم که خدا خود را بر ما آشکار ساخته است و خود باعث شده تا این مکاشفه به صورت نوشتاری باشد تا ثابت و غیر قابل تغییر باشد. همه ٦٦ کتاب عهد قدیم و عهد جدید یک مکاشفه بی نقص و کامل خدا می باشد که به وسیله خود او صورت گرفته است.

لطفا برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.

____________________

٢- کلام زنده

livingword

« در ابتدا کلمه بود.» انجیل یوحنا با این کلمات آغاز می گردد و خداوند عیسی مسیح را توصیف می کند. او به این دنیا آمد تا عظمت خدا را کاملا آشکار گرداند. این پیام نشان می دهد که کتاب مقدس به طور واضح عیسی مسیح را در مرکز تاریخ و رستگاری قرار می دهد.

لطفا برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.

____________________

٣- چگونه پاسخ دهیم

howtorespond

قصد خدا از مکاشفه او که به چه مانند است و چگونه می توان او را شناخت، تنها یک درگیری فکری برای ما نیست. او ما را دعوت به توبه و ایمان می کند. این پیام به توصیف اینکه چگونه ما باید پاسخ به دعوت خدا را بدهیم می پردازد و در عین حال می آموزیم که او به چه مانند است و با فرستادن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده برای گناه کاران چه کاری برای ما انجام داده است.

Read and hear the Bible passage

لطفا برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.

____________________

.این موعظه ها مربوط به کنفرانسی در انگلستان در سال ٢٠١٤ می باشد و به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشند

____________________ prophetpriestking

پیامبران پیشین در مورد منجی وعده داده شده چه گفته اند؟ موسی، داوود و دیگر پیامبران گفته اند که نجات دهنده ای خواهد آمد. خدا به ما نشان داده است که این منجی پیامبر، کشیش و پادشاه خواهد بود. این موعظه نشان می دهد که چقدرعیسی با نیاز ما به داشتن کاهنی که بتواند برای گناهان ما قربانی پیش کشی کند، منطبق است. او پادشاهی است که بر ما حکمرانی می کند. او پیامبری است که هر آنچه را . برای شناختن خدا و اینکه چگونه می توانیم نجات یابیم برای ما آشکار می سا

لطفا برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.

____________________

calvary1

بسیاری از مردم به اینکه عیسی بر روی صلیب جان داد، ایمان ندارند. بخش عهد قدیم کتاب مقدس  می گوید منجی وعده داده شده به عنوان یک قربانی برای گناه خواهد مرد. انجیل به ما در مورد چگونگی و چرایی مرگ او می گوید. ایمانداران مسیحی از اینکه خدا برای آنها یک منجی فرستاده است شکرگزار هستند. این موعظه می گوید که ما باید به این صلیب عیسی فخر کنیم.

لطفا برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.

____________________

bornagain

عیسی فرمود : « شما باید دوباره متولد شوید.» منظور او از این سخن چیست؟ چگونه باید دوباره متولد شد؟ چگونه می توانیم دریابیم که دوباره متولد شده ایم؟ این موعظه پاسخ این سؤال را می دهد.

لطفا برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.