آموزه های کتاب مقدس

اعتقاد و باور مسیحیان چیست؟

 (pdf).شما می توانید این مطالب را به  هر دو زبان انگلیسی و فارسی دانلود کنید

.هر مطالعه نگاهی به تعالیم متون مقدس در مورد موضوع های مختلف می اندازد

.١ – تمام متون مقدس کلام خدا هستند

.٢ – ما می دانیم که عیسی منجی وعده داده شده است

.٣ – عیسی تنها پیامبر، کاهن و پادشاهی است که ما به آن نیاز داریم

(Also available in English: Study 1, Study 2, Study 3)

.اگر در هنگام مطالعه با سوالی مواجه شدید، لطفا با ما تماس بگیرید